Ændringsforslag til vedtægter§ 4 generalforsamling.

nuværende tekst:

Ordinær generalforsamling afholdes i først halvdel af september måned.


Ændringsforslag:

Ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af november måned.


§ 4 Dagsorden:

pkt. 10 Behandling af indkomne forslag flyttes til pkt. 5 med efterfølgende justering af de øvrige punkter.


§ 6 Bestyrelse:

Nuværende tekst:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af Kildehøjs pårørende, samt 2 af Kildehøjs personale. De øvrige 4 personer vælges blandt Kildehøjs Vennekreds. Forstanderen er født medlem af bestyrelsen, uden stemmeret.

Valget gælder for to år, og der er valg af 3 og 5 hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter, hvoraf en vælges blandt Kildehøjs pårørende og en fra vennekredsen. Valget gælder for et år.

Hvis det er nærliggende og hensigtsmæssigt, kan man låne en suppleant fra en anden gruppe.

Bestyrelsen kan vælge at supplere sig med beboerrepræsentant, koordinator blandt personalet, eller ad hoc. person efter behov.


Ændringsforslag:

Foreningen ledes af en bestyrelse på max. 9 medlemmer, hvoraf 2 er valgt blandt Kildehøjs personale, Forstanderen er født medlem af bestyrelsen, uden stemmeret.

De øvrige 6 personer vælges blandt Kildehøjs pårørende/vennekreds.

Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter. Valget gælder for et år.

Bestyrelsen kan vælge at supplere sig med beboerrepræsentant, koordinator blandt personalet, eller ad hoc. person efter behov.


§ 8 regnskab.

Tilføjelse.

Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved brug af netbank ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan give kasserer fuldmagt til at bruge netbank. Træk på denne konto kan kun foretages ved underskrift på bilag af formanden.