Vedtægter for Kildehøjs Vennekreds


1 Navn:

Kildehøjs Venner.

 

2 Formål:

Kildehøjs Venner skal arbejde for beboernes trivsel i samråd med Kildehøjs ledelse, beboere og personale.

 

3 Medlemskab:

Enhver interesseret kan optages som medlem. Anmodning om indmeldelse skal rette til et bestyrelsesmedlem eller til Kildehøjs leder eller sekretær.

Anmodning om udmeldelse skal rettes til foreningens formand.

 

4 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af november måned.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet, og beslutninger er godkendt ved almindeliget stemmeflertal. Dog skal ændringer i vedtægter, herunder opløsning af foreningen vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene er en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne.

 

Dagsorden til generalforsamling skal omfatte følgende:

 

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Valg af stemmetællere.

3.                   Formandens beretning.

4.                   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.

5.                   Behandling af indkomne forslag

6.                   Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7.                   Beretning fra udvalg.

8.                   Valg af bestyrelse.

9.                   Valg af suppleanter.

10.                 Valg af revisor.

11.                 Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 10, skal formuleres skriftlig, og være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag til medlemmer af bestyrelse og suppleanter samt afstemning skal ske skriftligt.

 

5 Kontingent:

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves en gang årligt, umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

6 Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på max. 9 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af Kildehøjs personale. Forstanderen er født medlem af bestyrelsen, uden stemmeretsamt.

De øvrige 6 personer vælges blandt Kildehøjs beboere/pårørende/Vennekreds.

Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter. Valget gælder for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan vælge at supplere sig med beboerrepræsentant, koordinator blandt personalet, eller ad hoc. person efter behov.

 

7 Udvalg:

Bestyrelsen har ret til at nedsætte de udvalgt som man finder nødvendigt.

 

8 Regnskab:

Regnskabet er fra 1. juli – 30. juni.

Regnskabet skal revideres og revisor er valgt for et år.

Regnskabet kan rekvireres af foreningens medlemmer.

 

Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved brug af netbank ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan give kasserer fuldmagt til at bruge netbank. Træk på denne konto kan kun foretages ved underskrift på bilag af formanden.

 

9 Opløsning:

Ved foreningens opløsning skal evt. midler udloddes til gavn for Kildehøjs beboere.

 

 

Første sæt vedtægter vedtaget d. 7. september 1989 (Ågården) – justeret d. 19. september 2001 (Ågården) – justeret d. 16. september 2008 (Kildehøj m. start maj 2006), justeret d. 27. september 2017 og 21. november 2017.