Vedtægter for Kildehøjs Vennekreds

1:


2:


3:4:


5:
6:

7:
8:

9:


Navn:

Kildehøjs Vennekreds

Formål:

Vennekredsen skal arbejde for beboernes trivsel i samråd med Kildehøjs ledelse

Medlemsskab:

Enhver interesseret kan optages som medlem. Anmodning om indmeldelse skal rettes til et bestyrelsesmedlem eller Kildehøjs leder eller sekretær.

Anmodning om udmeldelse skal rettes til foreningens formand.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i første halvdel af september måned.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet, og beslutninger er godkendt ved almindeligt stemmeflertal. Dog skal ændringer i vedtægter, herunder opløsning af foreningen, vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene er en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel til medlemmerne.


Dagsorden til generalforsamling skal omfatte følgende:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere

3.  Formandens beretning

4.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

5.  Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

6.  Beretning fra udvalg

7.  Valg af bestyrelse

8.  Valg af suppleanter

9.  Valg af revisor

10. Behandling af indkomne forslag

11. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet under punkt 10, skal formuleres skriftligt, og være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag til medlemmer af bestyrelsen og suppleanter samt afstemning, skal ske skriftligt.

Kontingent:

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves en gang årligt, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af Kildehøjs pårørende, samt 2 af Kildehøjs personale. De øvrige 4 personer vælges blandt Kildehøjs Vennekreds. Forstanderen er født medlem af bestyrelsen, uden stemmeret. Valget gælder for 2 år og der er valg af 4 og 5 hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter, hvoraf en vælges blandt Kildehøjs pårørende og en fra vennekredsen. Valget gælder for et år.

Hvis det er nærliggende og hensigtsmæssigt, kan man låne en suppleant fra en anden gruppe.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen kan vælge at supplere sig med beboerrepræsentant, koordinator blandt personalet, eller ad hoc. person efter behov.


Udvalg:

Bestyrelsen har ret til at nedsætte de udvalg, som man finder nødvendigt.


Regnskab:

Regnskabsåret er fra 1. juli - 30. juni.

Regnskabet skal revideres og revisor er valgt for et år.

Regnskabet kan rekvireres af forningens medlemmer.


Opløsning:

Ved foreningens opløsning skal evt. midler udloddes til gavn for Kildehøjs beboere.Første sæt vedtægter vedtaget d. 7. september 1989, - justeret d. 19. september 2001, - justeret d. 16. september 2008