Referat 2014


Mandag den 29. september kl. 19:00 på Kildehøj


Referat


1. Valg af dirigent

Valgt blev Lause Bang


2. Valg af stemmetællere

Der blev ikke foretaget noget valg


3. Formandens beretning

Se under beretning 2014


4. Fremlæggelse af regnskab

Margit Olesen kunne fortælle, at der var et underskud på 14.781,74 kr. of kassebeholdningen er på 31.480,39 kr.


5. Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet bliver forhøjet til 75,00 kr. pr. medlem/årligt


6. Beretning fra udvalg

EDB udvalget fortalte, at hjemmesiden nu er på plads og medlemskartoteket ligeledes er oprettet


7. Valg af bestyrelse - på valg: Margit Olesen og Sonja Gammelager Nielsen - begge modtager genvalg og blev valgt


8. Valg af suppleant - på valg: Inga Johansen og Anne Møllebjerg - begge modtager genvalg og blev valgt


9. Valg af revisor - på valg: Birthe Hoffmann - på valg og blev genvalgt


10. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet


11. Eventuelt

Intet