Referat fra generalforsamlingen 2019

 

 1. Valg af dirigent

Lause Bang blev valgt

 

 1. Valg af stemmetæller

Børge Gammelager og Lillian Christiansen blev valgt

 

 1. Formandens beretning

Se beretningen andet sted.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet udviste et underskud på kr. 14.115,02

 

 1. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Det blev vedtaget uændret kontingent på 75,00 pr. år.

 

 1. Beretning fra udvalg

Der var ingen

 

 1. Valg til bestyrelse

Grethe Bang og Lause Bang blev valgt.

 

 1. Valg af suppleanter

Kirsten Jacobsen og Nina Nørkjær blev valgt.

 

 1. Valg af revisor

Bent Hansen blev valgt

 

 1. Indkommende forslag

 Der var ikke indkommet nogen forslag

 

 1. Eventuelt

Grethe Bang efterlyste forslag til vores ansøgning om § 18 midler fra Herning Kommune.

Der var forslag om danseaften, musiker Kaj (som tidligere har været og spille for beboerne), en ny omgang med Tut & Tut, aktivitetsdag OL.

 

Jette Fosbech rettede en STOR TAK til alle frivillige. Det har en helt utrolig stor værdi og glæde for beboerne på Kildehøj.

 

For referat/Grethe Bang

 

 

 Bestyrelsen har konstitueret sig følgende:

 

Formand:

Grethe Bang

 

Næstformand:

Per Madsen

 

Kasserer:

Lause Bang (Niels Laurids Bang)

 

Sekretær:

Jette Fosbech Christensen

 

Menigt bestyrelsesmedlem:

Børge Gammelager Nielsen

Frida Markussen

Anni Kokborg

Vibeke Poulsen

 

Suppleanter:

Kirsten Jacobsen

Nina Nørkjær

 

For referat/Grethe Bang