Referat 2016


Referat fra generalforsamlingen 13. september 2016


1.Valg af dirigent

   Lause Bang blev valgt


2.Valg af stemmetæller

   Børge Gammelager blev valgt


3.Formandens beretning

   Se beretningen andet sted.


Der var en drøftelse omkring buskørsel. Det blev pointeret vigtigheden af, at personalet får besked om morgenen, om der er buskørsel og om det er 2 busser, som kører, således beboerne kan være klar ca. kl. 10. Også vigtigt, at busserne er kørt frem af pedellen, da chaufførerne ellers har opfattelsen af, at der nok ingen kørsel er denne dag.


4.Fremlæggelse af regnskab

   Regnskabet udviste et overskud på 2.126,76 kr.


5.Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

   Det blev vedtaget uændret kontingent på 75,00 pr. år


6.Beretning fra udvalg

   Der var ingen


7.Valg til bestyrelse

   Margit Olesen og Børge Gammelager Nielsen.  Margit Olesen ønskede ikke genvalg. Børge G. Nielsen blev genvalgt.

   Ny i bestyrelsen blev Bjarne Andersen – valgperiode 2 år og Lause Bang – valgperiode 1 år


8.Valg af suppleanter

   Anna Møllebjerg ønskede ikke genvalg. Ny suppleant blev Ketty Sørensen


9.Valg af revisor

   Birthe Hoffmann blev genvalgt


10. Indkommende forslag

      Der var ingen


11. Eventuelt

      Intet


For referat/Grethe Bang