Referat 2017


Referat fra generalforsamlingen 2017


1.Valg af dirigent

Lause Bang blev valgt


2.Valg af stemmetæller

Børge Gammelager blev valgt


3.Formandens beretning

Se beretningen andet sted.


4.Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet udviste et overskud på 684,92 kr.


5.Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Det blev vedtaget uændret kontingent på 75,00 pr. år. Der var dog forslag fra deltagerne på generalforsamlingen, at kontingentet skulle forhøjes til min. 100,00 kr., men vi blev enige om, at det måske skulle forhøjes fra næste år.


6.Beretning fra udvalg

Der var ingen


7.Valg til bestyrelse

Sonja Nielsen, Lause Bang og Grethe Bang. Alle blev genvalgt.


8.Valg af suppleanter

Ketty Sørensen og Per Madsen blev valgt.


9.Valg af revisor

Birthe Hoffmann blev genvalgt


10. Indkommende forslag

Der var fra bestyrelsens side, forslag om ændring af nogle af vedtægterne. Alle fremmødte kunne tilslutte sig de foreslåede vedtægtsændringer, og der efterfølgende indkaldes til ekstraordinært generalforsamling, for at vedtægtsændringerne kan gennemføres. 


11. Eventuelt

Der blev spurgt til, hvorledes det går med et forslag omkring etablering af en sansehave. Da sansehaven evt. skal laves, hvor dyrene før har været, afventer der endeligt klaring på de store vandproblemer, som Kildehøj slås med. Der er endnu ingen afgørelse fra kommunens side. Efter de sidste nyheder omkring tilbygning af flere plejeboliger på Kildehøj, må vi forvente, at vandproblemerne vil blive løst, om ikke før, så inden byggeriet går i gang.